// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheidsvoorschriften Pest Free Diatomeeënaarde

 1. IDENTIFICATIE VAN DE SUBSTANTIE, VOORBEREIDING EN PRODUCENT

1.1 Product Identificatie:
Pest Free Diatomeeenaarde, niet gecalcineerde diatomeeënaarde.
Opmerkingen registratiebereik: vrijgesteld in overeenstemming met Annex V.7

1.2 Gebruik het product of een mix hiervan alleen na het zorgvuldig lezen van de gebruiksaanwijzing. Gebruik door een professional is aangeraden. De stof is sterk absorberend. Draag bij het gebruik beschermende kleding zoals een stofmasker, handschoenen en oogbescherming.

1.3. Importeur:
Pest Free Benelux, Orchideeënstraat 18, 5241 AH, Rosmalen, Nederland

1.4. Telefoonnummer +31 73 7850665

 1. GEVAREN IDENTIFICATIE

2.1. Classificatie van de substantief of een mix hiervan: (EC 1272/2008)
Fysisch en chemisch gevaar: niet geclassificeerd.
Menselijke gezondheid: niet geclassificeerd.
Omgeving: niet geclassificeerd
Classificatie (67/548/EEC) Niet geclassificeerd: menselijke gezondheid.

Menselijke gezondheid

Dit product voldoet niet aan de criteria voor de classificatie gevaarlijk zoals gedefinieerd in de verordening EC 1272/2008 en in de richtlijn 67/548/EEC.

Afhankelijk van de wijze van gebruik kan inadembaar stof vrijkomen waarin zich kleine deeltjes silica bevinden. Langdurige en/of massale inademing van deze deeltjes (tot een grootte van 10 micron) kan longfibrose, ook wel silicose genoemd, veroorzaken. De belangrijkste symptomen van silicose zijn hoesten en ademnood. Beroepsmatige blootstelling aan silica moet worden gemonitord en gecontroleerd.

Ondanks het feit dat Pest Free Diatomeeenaarde niet giftig is, is het wel zeer sterk absorberend. Vrij gekomen stof kan daardoor irritatie aan de luchtwegen en ogen veroorzaken. Draag met droog gebruik een stofmasker, en veiligheidsbril en handschoenen.

Omgeving

Dit product is niet gevaarlijk voor de omgeving.

Fysische en chemische gevaar

Dit product is een anorganische stof en voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB overeenkomstig bijlage XIII van REACH. Dit product dient met zorg behandeld te worden om stofontwikkeling te voorkomen en te vermijden.

2.2. Etiketelementen

Etiket in overeenstemming met (EC) No. 1272/2008 Geen pictogram vereist.

2.3. Overige gevaren

Niet geclassificeerd als PBT/vPvB volgens de huidige EU criteria.

 1. COMPOSITIE / INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN

  Een natuurlijk amorf siliumdioxide: SiO2 met kleine hoeveelheden van andere elementen. De typische mineralogische samenstelling: 98% diatomeeraarde, 2% Quartz.
  Classificatie (EC 1272/2008): Niet geclassificeerd.
  Classificatie (67/548/EEC): Niet geclassificeerd.

 2. EERSTE HULP MAATREGELEN

4.1. Omschrijving van eerste hulp maatregelen.

Algemene informatie: er worden geen acute en vertraagde symptomen en effecten waargenomen.
Inademing: het slachtoffer in de frisse lucht plaatsen en in rust houden. Zoek medische hulp als de symptomen aanhouden.
Inslikking: spoel de mond grondig. Zoek medische hulp als er symptomen ontstaan en aanhouden.
Huidcontact: was de huid met water en zeep. Gebruik een vochtinbrengende lotion om de huid mee in te smeren.
Contact met de ogen: Wrijf niet in de ogen. Spoel de ogen met een overvloedige hoeveelheid water en zoek medische hulp als de irritatie voortduurt.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd:

Belangrijkste informatie: De ernst van de hiervoor omschreven symptomen is afhankelijk van de concentratie van het product en de duur van de blootstelling.

4.3. Indicatie van ogenblikkelijke medische hulp en speciale behandeling:

Geen specifieke eerste hulp maatregelen vermeld.

 1. BRANDWEER BESTRIJDINGSMAATREGELING

5.1. Blusmiddelen:
Het product is onbrandbaar. Er zijn geen specifieke blusmiddelen nodig.

5.2 Bijzondere gevaren voortvloeiende uit het gebruik van het product of een mengsel daarvan:
Dit product is niet brandbaar. Het bevat geen gevaarlijke thermische onderdelen.

5.3 ADVIES voor brandweerlieden:
Speciale brandbestrijdingsprocedures: GEEN. Gebruik een blusmiddel wat geschikt is voor het vuur van de omgeving.

 1. Maatregelen bij het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

6.1. Persoonlijke voorbereiding, bescherming van apparatuur en eerste hulp procedures:

Vermijd stofontwikkeling, draag persoonlijke bescherming in overeenstemming met de landelijke richtlijnen. Advies is om altijd een stofmasker, veiligheidsbril en handschoenen te dragen bij gebruik in droge vorm.

6.2. Omgevingsvoorbereiding:
Geen bekende nadelige milieueffecten.

6.3. Methoden voor opruimen, reinigen, spoelen en opslaan na gebruik:
Vermijd stofontwikkeling. Draag geschikte persoonlijke bescherming zoals een veiligheidsbril, stofmasker, handschoenen en een overal. Indien het product is gebruikt om een gevaarlijke stof te absorberen, behandel het product dan conform de gebruiksaanwijzing van die gevaarlijke stof.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken:
Zie punt 8 voor persoonlijke bescherming.
Voor afvalverwerking zie punt 13.

 1. GEBRUIK EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik:

Vermijd en voorkom stofontwikkeling. Zorg voor adequate ventilatie daar waar stofontwikkeling zou kunnen voorkomen. Als ventilatie onmogelijk is of ontbreekt, draag dan geschikte persoonlijke bescherming.

Gebruik ook het verpakte product zorgvuldig om plotselinge schade aan de verpakking te voorkomen. Eet, drink en rook niet op plaatsen waar gewerkt wordt; was de handen na gebruik; verwijder kleding en beschermende spullen die in aanraking zijn geweest met het product voorafgaand aan het betreden van ruimtes waar gegeten en gedronken wordt.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit.

Bewaar in een droge en afgesloten omgeving. Minimaliseer stofopwekking en voorkom windverspreiding tijdens laden en lossen. Houdt containers gesloten en berg verpakte producten goed op om het per ongeluk barsten van de verpakking te voorkomen.

7.3. Specifiek eindgebruik:

Voor advies over specifiek gebruik: neem contact op met uw leverancier. Op de website van Pest Free kun je alle informatie vinden over gebruiksdoeleinden tegen kruipende en vliegende insecten, en andere beestjes.

 1. BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Parameters voor controle van blootstellingslimiet op de werkplek:

Inadembaar stof = 4 mg/m3 ; Totaal inadembaar stof = 10mg/m3 Kwarts: grenswaarden op de werkplek = 0.1 mg/m3

8.2. Blootstellingscontroles technische maatregelen:

Minimaliseer stofontwikkeling. Gebruik procesbehuizingen, plaatselijke uitlaatventilatie of andere technische controles om de gespecificeerde blootstellingslimieten niet te overschrijden.

Als het gebruik stof genereert; ventileer dan zodat de gespecificeerde blootstellingslimieten niet overschreden worden. Draag altijd een stofmasker en veiligheidsbril.
Pas organisatorische maatregelen toe zoals het verwijderen van personeel en andere personen uit de stoffige omgeving.
Verwijder en was vervuilde kleding.
Draag bij langdurige blootstelling aan stofconcentraties ademhalingsbescherming die voldoet aan de Europese of lokale eisen.
Draag handschoenen, bij voorkeur van PVC of rubber, tijdens langdurig of herhaald contact met het product.
Gebruik oogbescherming.

Hygiëne maatregelen: eet, drink of rook niet tijdens gebruik; was de handen na gebruik en voor het eten, drinken, roken of toiletgebruik. Gebruik vochtinbrengende lotion/crème om een uitdroging van de huid te voorkomen.
Huidbescherming: niet specifiek aanbevolen.
Geschikte bescherming (beschermende kleding, beschermende crème) is aanbevolen voor mensen die lijden aan dermatitis of een gevoelige huid.

 1. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
  Fysische toestand: poedervormig.
  Kleur: grijs. Geur: praktisch reukloos.
  Ph: 5-6.
  Bulkdichtheid: 220 – 270 Kg/m3.
  Oplosbaarheid: vrijwel onoplosbaar in water .
  Ontvlambaarheid: niet ontvlambaar
 2. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit: Geen specifiek reactiviteitsgevaar is bekend voor dit product.

10.2. Chemische stabiliteit: Stabiel bij normale temperatuur en normaal gebruik.

10.3. Risico op gevaarlijke reacties:  Niet toepasbaar/waarschijnlijk.

10.4. Te vermijden omstandigheden Geen bijzondere incompatibiliteit.

10.5. Niet te gebruiken materialen: niet bekend.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten: geen onder normale omstandigheden.

 1. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten.
Belangrijkste informatie: Dit product heeft een lage toxiciteit. Inhalatie silicose van de longen kan een resultaat zijn van overmatige inademing van stofdeeltjes (tot 10 micron grootte) gedurende een langere periode.

Inname: geen bekende vergiftiging als gevolg van abusievelijke inname.
Huid contact: Langdurig contact kan een droge huis veroorzaken.
Oog contact: Deeltjes in de ogen kunnen irritatie veroorzaken doordat het product sterk absorberend is. .

 1. ECOLOGICSCHE INFORMATIE

  Ecotoxiciteit: dit product is geclassificeerd als milieuvriendelijk. Dit sluit echter de mogelijkheid niet uit dat grote of frequente stortingen een schadelijk effect kunnen hebben op het milieu.

12.1. Toxiciteit

Acute Toxiciteit;
– Vissen: geen bekende toxiciteit.
– Ongewervelde waterdieren: geen bekende toxiciteit
– Water planten: geen bekende toxiciteit.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: Dit product is niet biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatief potentieel: Het product bevat geen stoffen die naar verwachting bioaccumulerend kunnen zijn.

12.4. Mobiliteit in de bodem: Dit product is vrijwel onoplosbaar in water.

12.5 Resultaten van PBT en vPvB beoordelingen: niet geclassificeerd als PBT/vPvB naar de huidige EU maatstaven.

12.6. Andere nadelige effecten: geen bekende effecten.

 1. AFVALVERWERKING

Dit mineraal kan worden afgehandeld als niet giftig / inactief materiaal op goedgekeurde stortplaatsen volgens de plaatselijke voorschriften.

 1. TRANSPORT INFORMATIE

Geen specifieke voorbereiding noodzakelijk. Het product is niet in de internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen opgenomen. (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. VN nummer: Geen informatie vereist.

14.2. Vaste verzendnaam van de VN, geen informatie vereist.

14.3. Vervoergevaarsklasse(s) Geen informatie vereist.

14.4. Verpakkingsgroep nummer: Geen informatie vereist.

14.5. Omgevingsgevaar: geen omgevingsgevaarlijke substantie/zeevervuiling

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker: niet van toepassing.

14.7. Transport in bulk volgens paragraaf II van MARPOL73/78 en de IBC Code: geen informatie vereist.

 1. REGELGEVENDE INFORMATIE

15.1. Veiligheids-, gezondheids-, en omgevingsbepalingen en wetgeving voor de substantie of mengsel
1. Health and Safety at Work Act 1974. The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (S.I 2002 No. 2677) with amendments.

 1. The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (S.I 2009 No. 716).
 2. Safety Data Sheets for Substances and Preparations. Classification and Labelling of Substances and Preparations Dangerous for Supply.
 3. REACH – Exempted in accordance with Annex V.7 5. Workplace Exposure Limits 2005 (EH40)

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling:  Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

 1. OVERIGE INFORMATIE

Pest Free Benelux verstrekt deze informatie in goed vertrouwen, maar geeft geen uitleg over de volledigheid of juistheid ervan. Dit document is uitsluitend bedoeld als een handleiding voor de behandeling van het product door een goed opgeleid persoon. Personen die deze informatie ontvangen moeten zelfstandig beoordelen of zij geschikt zijn om verantwoord met dit product kunnen omgaan. Pest Free Benelux GEEFT GEEN GARANTIES OF WAARDEN, NIET OBJECTIEF EN NIET SUBJECTIE, MET BETREKKING TOT DE GEGEVEN INFORMATIE. DAAR UIT VOORTVLOEIEND IS Pest Free Benelux. NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF AANSCHAF VAN ZIJN PRODUCTEN EN DEZE INFORMATIE.

Diatomeeënaarde en hulpmiddelen kopen

Lees meer over diatomeeënaarde op onderstaande links

Hoe gebruik je diatomeeenaarde tegen ongewenste beestjes

TIPS - Zilvervisjes bestrijden zonder giftige bestrijdingsmiddelen

Kruipende insecten gifvrij bestrijden met Pest Free Diatomeeënaarde

Diatomeeënaarde tegen ongedierte

10 voordelen van diatomeeënaarde

De geheimen van diatomeeënaarde. Het alternatief voor giftige bestrijdingsmiddelen

Pest Free diatomeeenaarde

 

 

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.